English Suomi

Usein esiintulleita kysymyksiä - kaikkeen löytyy ratkaisu

SSL Resource 

/ YRITYS / UKK

K: Kannattaako minun hankkia integroiva pallo vai goniofotometri?

V: Goniofotometrillä saa mitattua kaikki samat arvot kuin integroivalla pallolla. Lisäksi goniofotometrillä saat valonjaon kulman suhteen. Goniofotometrillä pystyy mittaamaan paljon isompia valaisimia (pituus, massa) kuin integroivalla pallolla.

Toisaalta goniofotometrillä mittaus kestää kauemmin ja ei sovellu testauslaitteeksi tuotantolinjalle niin hyvin kuin integroiva pallo.

K: Minkä standardien mukaan teette mittauksia? Entä mitä standardeja laitteillanne pystyy noudattamaan?

V: Teemme tavalliset mittaukset goniofotometrillä  noudattaen yleisiä standardeja, kuten LM-79-08, CIE S 025, EN 13201-3, and EN-13032-1. Tämä luonnollisesti riippuu asiakkaan tarpeesta. Kerro meille, minkä standardin mukaan tarvitset tuloksesi!

Sama pätee tarjoamiimme mittauslaitteisiin.

K: Mitä tiedostoformaatteja ohjelmanne tukee? Mitä minun pitäisi käyttää?

V: GPM-mittausohjelma tukee fotometrisissä mittauksissa sekä IES- että EULUMDAT (LDT)- formaatteja.

IES on pääasiallinen formaatti USA:ssa. Se on määritelty Valoteknillisen Seuran (www.ies.org) standardissa LM-63. LDT on vastaava formaatti, jota käytetään enemmän Euroopassa. Niihin molempiin talletetaan jokseenkin sama data, vaikkakin niiden välillä on pieniä eroja. Esimerkiksi IES-tiedostoon talletetaan valaisimesta vain valoa säteilevä pinta, kun LDT:ssä talletetaan myös valaisimen fyysiset mitat.

Käytä sitä formaattia, joka parhaiten sopii tarpeisiisi!

K: Onko mahdollista mitata auton valoja?

V: Kyllä. B/C-tyypin goniofotometri on suunniteltu sekä auton valojen että tavallisten valaisinten mittaamiseen. Lisätietoa SSL GB-1200R goniofotometristä.

K: Kuinka suuria ovat riittävän pienet kulmastepit ja riittävän suuret maksimikulmat?

V: Tämä riippuu noudatettavasta mittausstandardista, ja keilanleveydestä sekä valonjaon muodosta. Valovirta saadaan (tässä tarkoituksessa) mitattua luotettavasti, jos mittaus kattaa kaikki ne suunnat, joihin valaisin säteilee merkittävästi valoa. Nyrkkisääntönä kulmastepeille voidaan pitää keilanleveys jaettuna kymmenellä.

GPM-mittausohjelmassa voit joko itse määrittää kulmat ja kulmastepit, tai antaa ohjelman valita ne automaattisesti (GPM Pro -versio).

K: LEDin valmistaja lupaa moduulin valovirraksi 1000 lumenia. Kuitenkin saamme valaisimen mittaustulokseksi vain 400 lumenia. Mistä tämä johtuu?

V: Kaikki optiset komponentit aiheuttavat häviöitä valoon ja siten pienentävät kokonaisvalovirtaa. Tämä johtuu rajapintojen takaisinheijastuksista ja absorptiosta. Häviön suuruus riippuu valaisimen sisäisten pintojen heijastuksista ja läpäisevyyksistä samoin kuin siitä, hajottavatko ne valoa (diffusoivat) vai ohjaavatko sitä suoraan.

Tämän lisäksi lämmönhallinta tulee ottaa huomioon: LEDin päälle asetettu optinen komponentti (esim. linssi) nostaa LEDin lämpötilaa pudottaen LEDin valotasoa.

K: Mikä on mittaustenne jäljitettävyys?

V: Kaikkien mittalaitteidemme kalibrointi on jäljitettävissä kansallisiin mittanormaalilaboratorioihin, joko MIKES (Suomi), PTB (Saksa) tai NIST (USA).

K: Kannattaako minun ostaa mittaukseni teiltä vai hankkia oma mittauslaitteisto?

V: Se riippuu mittaustarpeestasi. Voimme laboratoriossamme tehdä monenlaisia mittauksia, meillä on iso kapasiteetti suurille määrille ja nopea palvelu. Jos kuitenkin mittaustarpeesi on todella iso ja tarvitset mittauksia usein, voi olla kannattavampaa hankkia omat laitteet. Meidän ratkaisujemme avulla voit rakentaa hyvin monipuolisen laboratorion.

Kuvaile meille tarpeesi, niin autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun.

K: Mitä fotobiologinen turvallisuus tarkoittaa ja voitteko mitata sitä?

Fotobiologia tutkii optisen säteilyn vaikutuksia eliöihin. Fotobiologisesti turvalliset valonlähteet eivät aiheuta iholle tai silmille fyysistä vauriota. Standardin EN62471  mukaan optinen säteily tulee mitata aallonpituusalueella 200 - 3000 nm.

Nykyisellään pystymme mittaamaan näkyvän valon alueelta (300 - 900 nm) arvot UVA-silmä (UVA eye, 315 - 400), Verkkokalvo - sininen valo (the Retinal Blue-light, painotettu 300 - 700) ja Verkkokalvo - sininen valo - pieni lähde (the Retinal Blue-light-small-source, painotettu 300 - 700). Turvallisuusparametreista tärkein on niinkutsuttu sinisen valon vaara (blue-light hazard).

K: Miten määritetään valaisimen fotometrinen mittauskeskipiste?

V: Standardi EN 13032-1:2004 määrittelee fotometrisen keskipisteen seuraavasti:

Huom! Määritelty mittauskeskipiste ei ole sama kuin todellinen fotometrinen sijainti. Lisää tietoa asiasta löytyy tj Pasi Mannisen väitöskirjasta.

Mitatut fotometriset arvot ovat luotettavia vain, jos fotometrinen keskipiste sijaitsee myös γ- ja C-pyöritysakseleilla.

GPM-mittausohjelman Pro-versiossa mittauskeskipisteen voi määrittää automaattisesti.

K: Miksi mittausetäisyys on niin tärkeä?

V: Goniofotometrisissä mittauksissa valaisinta käsitellään pistelähteenä. Mitä suurempi mittausetäisyys on valaisimen kokoon verrattuna, sitä paremmin tämä oletus toimii.

Standardi CIE S 025 määrittää minimisuhteet mittausetäisyyden ja valaisimen suurimman dimension välille eri keilanleveyksillä. Nämä ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia vaatimuksia, eikä standardissa liiemmin käsitellä kaistanleveyden vaikutusta eri C-kulmatasoilla verrattuna pituus- ja leveysparametreihin. Lisää tietoa aiheesta löytyy tj Pasi Mannisen väitöskirjasta.

Mittausetäisyyden määrittäminen tarkasti on tärkeää, koska etäisyyden epätarkkuus aiheuttaa kaksinkertaisen epätarkkuuden valaistusvoimakkuustasoon (illuminanssi). Valaistusvoimakkuus on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön (Ev ~ r¯²), joten 1 % virhe etäisyyden määrittämisessä aiheuttaa 2 % virheen fotometrisiin arvoihin.

GPM-mittausohjelman Pro-versio analysoi automaattisesti, onko mittausetäisyys riittävä.

K: Miksi on tärkeää kiinnittää valaisin tiukasti kiinni goniometriin?

V: Jos mittausjärjestelyn geometria muuttuu mittauksen aikana, ts. valaisin taipuu tai pääsee roikahtamaan, optisen akselin lähellä olevat arvot jäävät mittaamatta. Tämä saattaa aiheuttaa ison virheen sekä mitattuun valovirtaan että kulmajakaumaan.

GPM-mittausohjelman Pro-versio tarkistaa goniofotometrin kunnollisen suuntauksen automaattisesti.

K: Mitä UGR-arvot ovat ja kuinka ne lasketaan?

V: Unified Glare Rating (UGR) on indeksi, joka kuvaa valon fyysistä häikäisevyyttä. Se on määritelty standardissa EN 12464-1. GPM Pro -ohjelma määrittää indeksit automaattisesti.

K: Mikä on valaisimen valaiseva pinta-ala (luminous area)? Miten se määritetään?

V: Valaiseva pinta-ala on se valaisimen valaisevan osan alan poikkileikkaus optisen akselin suunnassa sekä kultakin sivulta (eli alas, itään, länteen, etelään ja pohjoiseen). Sitä käytetään lähikenttäsimulaatioissa, mallinnusohjelmissa kuten DIALux, sekä luminanssin ja UGR-arvojen määrittämisessä.

Se määritetään mittaamalla valaisevan pinnan korkeus ja leveys. Vaihtoehtoisesti GPM-ohjelma määrittää sen automaattisesti kameramoduulin avulla.

K: Miten valaisimen asettuminen/stabiloituminen ja lämpödrifti huomioidaan?

V: GPM-ohjelmassa voi valita, että mittaus alkaa vasta, kun valaisin on stabiloitunut. Stabiloitumisehdon voi asettaa itse tai valita standardin LM 79-08 vaatimukset. Ohjattavan DC- tai AC-lähteen avulla virran kytkeminen voidaan tehdä automaattisesti ja mitata samalla tarkka stabiloitumisaika tai valovirran drifti.

Mittausohjelma seuraa driftiä mittauksen aikana. Mittauksen jälkeen ohjelma kertoo, täyttikö mittaus tältä osin vaatimukset ja ovatko tulokset pätevät.

K: Miten mitataan ylä-/alavalo?

V: Mittaa ylä- ja alapuoli erikseen, ja yhdistä puolikkaat GPM-ohjelman työkalulla. Voit tehdä tämän joko yksittäiselle tiedostolle tai kaikille valitun kansion tiedostoille.

K: Valaisin tai sen optiikka oli hieman vinossa mittauksen aikana. Haluaisin silti markkinointimateriaaliini ideaalisen valonjakokäyrän. Onnistuuko tämä?

A: GPM-ohjelmistossa on "symmetrize the beam" -työkalu keilan symmetroimiseen. Symmetroinnin voi tehdä joko optisen akselin ympäri (pyörähdyssymmetrinen valaisin) tai tasojen C0-C180 ja C90-C270 suhteen (valaisin on symmetrinen "itä-länsi"- ja "pohjois-etelä"-suunnassa).

Vaikka valaisin olisi ollut huomattavankin vinossa, mutta kuitenkin kunnolla kiinnitetty, voidaan keila korjata suoraksi GPM-ohjelman avulla.

K: Onko laitteillanne mahdollista mitata ja korjata polttoasennon vaikutusta?

V: Kumpikin onnistuu. Goniofotometrimallissa SSL G-200.2 optinen akseli on pystyssä, eli valaisin tulee siihen kiinni oikeassa polttoasennossa. Toinen tapa on mitata valaisin vaakasuuntaisella C-tyypin goniofotometrillä ja mitata polttoasennon vaikutus tähän tarkoitukseen tehdyn lisävarusteen avulla. GPM ohjelma korjaa automaattisesti polttoasennon vaikutuksen tuloksiin uuteen fotometriseen tiedostoon.

Lisätietoa ratkaisuistamme CIE S 025 - standardinmukaisuus.

K: Miten valaisimen sähköiset parametrit mitataan?

V: GPM-mittausohjelma lukee automaattisesti tehomittarilta sähköiset parametrit ja yhdistää ne fotometrisiin tuloksiin. Kun käytetään AC-lähdettä, ohjelma kytkee valaisimen päälle ja pois mitaten samalla valaisimen stabiloitumisen.

Ohjelmalla voidaan ohjata myös DC-lähdettä, ja näin mitata valaisimen fotometriset arvot ja väri/spektri useilla virta-/jännitetasoilla.

K: Olen rakentamassa omaa goniofotometrilaboratoriota. Mitä tarvitsen? Voitteko auttaa minua?

V: Ensiksi tarvitset goniometrin ja tietokoneen, jolla sitä operoidaan. Valitse detektori(t) tarpeesi mukaan; fotometri, kolorimetri, spektrometri ja luminanssikamera.

Sähköisten arvojen mittaamiseen tai säätämiseen tarvitset joko tehomittarin tai -lähteen (AC tai DC).

Laboratorion seinät, katto ja lattiat pitää joko maalata mattamustalla tai päällystää heijastamattomalla mustalla tarramateriaalilla tai matolla. Näin minimoidaan hajaheijastusten vaikutus mittauksiin.

Tämän kaiken saat meiltä yhdeltä luukulta! Lisäksi koulutamme sinut tekemään mittauksia. Ota yhteyttä!

K: Minulla on vanha mittari/pallo, eikä valmistaja tue sitä enää. Voiko sitä liittää osaksi mittausjärjestelmäänne? Voitteko auttaa sen modernisoinnissa?

A: Voimme. Olemme tehneet ajurit useille mittareille niin, että niitä voi käyttää meidän laitteistossamme. Samoin olemme liittäneet meidän spektrometrin vanhaan palloon ja karakterisoineet pallon ajan tasalle. Kuvaile meille tarpeesi!

Muutamia esimerkkejä löydät räätälöidyistä ratkaisuista.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Kerro se meille, vastaamme arkisin 24h kuluessa. 

Asiantuntevaa suunnittelu-, konsultaatio- ja koulutuspalvelua.